Wat is een zorgprogramma?
Een zorgprogramma is een samenhangend behandelaanbod, volgens vastgelegde afspraken over de behandeling aan een vastgestelde groep patiënten met dezelfde aandoening (diagnose). Het werken volgens een zorgprogramma betekent dat de zorg die de patiënt krijgt, is opgebouwd uit een aantal stappen. Voor elke stap is precies opgeschreven wat er wordt gedaan, met welk doel, hoe vaak en welk soort afspraken er nodig zijn en hoe lang het zorgpad duurt. Elk individueel zorgtraject is opgebouwd uit een of meer zorgpaden.
 
Wat is ketenzorg?
Patiënten met een chronische aandoening hebben vaak zorg nodig van verschillende zorgverleners. Bij ketenzorg werken al die zorgverleners nauw met elkaar samen en stemmen zij de zorg die zij verlenen met elkaar af. Alle zorgverleners in de keten werken volgens hetzelfde zorgprogramma dat is gebaseerd op vastgestelde richtlijnen en protocollen. Door deze samenwerking en de uniformiteit van zorg verbetert de kwaliteit van zorg en wordt de zorg afgestemd op de behoeften van de patiënt. Zorggroep Voorhout – Warmond maakt afspraken met huisartsen en andere zorgverleners over de kwaliteit van de zorg, het registreren van de zorg in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) en over het door- en terugverwijzen van patiënten.
 
Wat is een individueel zorgplan?
In het individueel zorgplan worden afspraken die de patiënt met de zorgverlener(s) maakt vastgelegd. De afspraken zijn onder andere gezondheidsdoelen die u graag wilt behalen en hoe u deze wilt bereiken. De zorgverleners gaan hier vervolgens samen met u mee aan de slag. Ook wordt er nagegaan welke zorg en behandeling u nodig heeft en wat u liever zelf kunt en wilt doen. Het individueel zorgplan biedt u ook inzicht welke zorgverleners met u werken aan uw gezondheid en wanneer u een vervolgafspraak heeft.

Welke zorgverleners maken deel uit van de keten?
Het grootste deel van de behandeling en controle van uw chronische ziekte vindt plaats in de huisartsenpraktijk. Uw huisarts kan een deel van de begeleiding en controle overdragen aan gespecialiseerde verpleegkundigen en praktijkondersteuners. Uw huisarts blijft altijd eindverantwoordelijk. Voor een specifieke behandeling of controle kan de huisarts u doorverwijzen naar een zorgverlener buiten de huisartsenpraktijk, zoals een diëtist, fysiotherapeut of een medisch specialist in het ziekenhuis.
 
Wat zijn de voordelen van ketenzorg?
-            Er is één aanspreekpunt voor alle zaken rondom u chronische aandoening;
-            Alle betrokken zorgverleners kennen uw situatie en uw specifieke behoeften;
-            Zorgverleners stemmen uw behandeling en begeleiding op elkaar af, zodat u de zorg krijgt die u nodig heeft;
-            Zorgverleners verwijzen naar elkaar als dat nodig is;
-            Zorgverleners werken volgens vastgestelde afspraken en richtlijnen, zodat uniformiteit van zorg is gegarandeerd;
-            Zorgverleners volgen gezamenlijke bij- en nascholingen en leveren zorg volgens de meest actuele inzichten;
-            Ernstiger gezondheidsproblemen worden vaker voorkomen, de kwaliteit van leven verbetert.
 
Wat is de vergoeding voor ketenzorg?
De verzekeraars in Nederland hebben afgesproken dat deelname aan de ketenzorg in de huisartsenpraktijk voor de patiënt kosteloos is. De vergoeding van de kosten voor eventuele vervolgonderzoeken en/of begeleiding door een diëtist, fysiotherapeut, podotherapeut, laboratoriumonderzoek en pedicure zijn mede afhankelijk van de ziektekostenverzekering. Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeraar.
 
Hoe zit het met de privacy van patiënten?
Uw huisarts registreert uw bezoeken in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Dit is noodzakelijk om uw behandeling goed te kunnen monitoren. Uw gegevens kunnen uitsluitend worden ingezien door de huisarts, praktijkondersteuner en medewerkers in de huisartsenpraktijk (zoals bijvoorbeeld de assistente). De huisarts kan medische gegevens met andere zorgverleners delen als u hiervoor specifiek toestemming hebt gegeven. Het delen van gegevens vindt plaats via het Landelijk Schakel Punt (LSP). U kunt hierover meer informatie vinden via deze website. Daar kunt u ook toestemming geven voor het delen van uw gegevens. Denkt u er ook aan om uw apotheek toestemming te verlenen?
 
Door WSV Teylingen worden periodiek gegevens uit het Huisartsen Informatie Systeem gehaald. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en kunnen dus nooit op een individuele patiënt worden herleid. WSV Teylingen heeft deze gegevens nodig om de kwaliteit van zorg te monitoren en om de door de huisartsenpraktijk verleende zorg te declareren bij de zorgverzekeraars.